هندبال

حسن پروانه؛ در فدراسیون هندبال هنوز رحیمی تصمیمی می گیرد، دبیر و رئیس فدراسیون سن کافی برای راهنمایی مجموعه را ندارند، با 2 کامیون ماسه مرکز هندبال ساحلی تاسیس کردند!

حسن پروانه کارشناس و پیشکسوت هندبال کشورمان در تبادل نظر با ، درباره شرایط این روزهای هندبال کشور پس از انتخاب علیرضا پاکدل به عنوان رئیس جدید فدراسیون پرداخته است :

24 تیر 1398

رحیمی؛ استاد مسلم وقت کشی

بی رودربایستی و بدون تعارف، مقصر اصلی باخت اخیر هندبال و پنجمی تیمی که خودش را مدعی قهرمانی می دانست، شخص رئیس فدراسیون است.

8 آبان 1397